Borang Wasi

BORANG WASI

Mengikut peruntukan Undang-Undang Kecil (UUK) subseksyen 18 :-

18. Penama

(1) Koperasi hendaklah menyimpan dengan kemaskini suatu Daftar Penama yang mengandungi sekurang-kurangnya nama , nombor kad pengenalan dan alamat penama.

(2) Tiap-tiap anggota Muslim hendaklah menamakan seorang wakil di sisi undang-undang untuk menerima setelah dia mati wang yang terhak baginya di dalam Koperasi ini bagi di agihkan kepada waris.

(3) Tiap-tiap anggota yang bukan Muslim hendaklah menamakan seorang atau lebih daripada seorang penama.

DOWNLOAD BORANG WASI DISINI :