Permohonan Menjadi Ahli

PERMOHONAN MENJADI AHLI

SYARAT-SYARAT DAN KELAYAKAN MENJADI ANGGOTA

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada:

 1. Kakitangan Permodalan Kelantan Berhad
 2. Kakitangan syarikat-syarikat anak Permodalan Kelantan Berhad
 3. Warganegara Malaysia
 4. Umur tidak kurang 18 tahun
 5. Bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah dalam kawasan operasi Koperasi ini dan
 6. Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar, atau tidak upaya dari segi mental, atau bankrap yang belum dilepaskan atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun;

CARA MEMOHON

 1. Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat dalam borang rasmi Koperasi ini dan dialamatkan kepada setiausaha
 2. Tiap-tiap permohonan menjadi anggota hendaklah disertakan dengan fee masuk sebanyak RM10.00. Fee masuk itu menurut perenggan 50(a) Akta akan dikembalikan kepada pemohon jika permohonannya ditolak oleh Lembaga
 3. Bekas anggota yang memohon untuk menjadi anggota semula dikenakan fee masuk sebanyak RM50.00 (lima puluh ringgit).
 4. Pemohon hendaklah mengisi borang potongan gaji(borang PG-1) yang membenarkan potongan dibuat untuk caruman yuran dan modal syer; sebarang perubahan jumlah potongan hendaklah dibuat didalam borang PG-2.
 5. Pemohon juga hendaklah mengisi borang WASI (UUK 17(2)) bersama borang Permohonan keanggotaan dan
 6. Pemohon akan diberi satu naskah percuma Undang-undang Kecil Koperasi bila diterima menjadi anggota.

DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA DISINI :